§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Travelbenefit.pl (zwanego dalej Serwisem) w tym prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Travel Benefit Elżbieta Zielińska z siedzibą w Dębe Wielkie, przy ul. Polna 113A, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8211539390, REGON 712537944, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwany dalej Administratorem).
 3. Serwis działa na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.travelbenefit.pl.

§ 2. UŻYTKOWNICY SERWISU

 1. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownikiem serwisu (zwanym dalej Użytkownikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, która:
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz
  • zamieszkuje na terytorium Polski, oraz
  • podała swój adres e-mail na stronie Serwisu, oraz
  • przesłała z podanego adresu e-mail wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zawierającą numer swojego rachunku (zwanego dalej Rachunkiem) prowadzonego w złotych polskich (PLN) w banku działającym na terenie Polski oraz swoje imię i nazwisko.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik, korzystając z Serwisu potwierdza, że akceptuje treść Regulaminu.
 5. Potwierdzeniem prawidłowo dokonanej rejestracji w Serwisie jest otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji, wysłanej przez Administratora do Użytkownika na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Konto Użytkownika jest aktywne od razu po dokonaniu rejestracji.
 7. Logowanie do serwisu jest możliwe po podaniu adresu e-mail.
 8. W przypadku zmiany numeru Rachunku, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania nowego numeru Rachunku.
 9. Administrator Serwisu ma prawo usunąć konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu lub działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informację o usunięciu konta Administrator przekazuje e-mailem na adres e-mail Użytkownika.
 10. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Serwisie. Wniosek o usunięcie konta Użytkownik powinien wysłać e-mailem z adresu podanego na stronie Serwisu, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usunięcie konta Użytkownika nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wysłania wniosku.

§ 3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Serwis świadczy usługi polegające na przekazywaniu Użytkownikom Serwisu zwrotu części wydatków (zwanego dalej Ofertą) za zakup towarów lub usług w sklepach internetowych firm współpracujących z Serwisem (zwanych dalej Partnerami).
 2. Warunki Oferty są opisane na stronie Serwisu dedykowanej danej Ofercie.
 3. Oferty prezentowane w Serwisie nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami Oferty przed skorzystaniem z niej.
 5. Aby skorzystać z Oferty, należy kolejno wykonać wszystkie poniższe czynności:
  • Podać swój adres e-mail (o ile nie został podany wcześniej i zapamiętany przez przeglądarkę).
  • Kliknąć przycisk „Skorzystaj z oferty" lub "Sprawdź ofertę" widoczny na stronie Oferty.
  • Po kliknięciu w ww. przycisk, w nowym oknie przeglądarki otworzy się strona Partnera dedykowana dla Użytkownika Serwisu.
  • Na ww. stronie Partnera należy dokonać zakupu towarów lub usług objętych Ofertą.
  • Dokonać płatności za towary lub usługi zgodnie z zasadami serwisu Partnera.
 6. Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie pełnej płatności za towary i usługi objęte Ofertą. Transakcje, dla których dokonano anulowania rezerwacji lub zwrotu transakcji, lub nie dokonano pełnej płatności, są wyłączone z Oferty.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Oferty lub jej usunięcia z Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 8. W przypadku zakończenia danej Oferty strona z Ofertą będzie niedostępna.
 9. Jeżeli na wniosek Użytkownika usunięto konto użytkownika z Serwisu, warunki Oferty przestają obowiązywać z dniem złożenia przez Użytkownika wniosku o usunięcie konta. Dotyczy to również Ofert nierozliczonych do dnia złożenia wniosku o usunięcie konta.
 10. Jeżeli Oferta polega na zwrocie części kwoty transakcji zakupu dokonanej u Partnera, to kwota zwrotu (zwana dalej Premią) jest wypłacana w złotych polskich.
 11. Wysokość zwrotu stanowiącego Premię jest określona w warunkach danej Oferty.
 12. W przypadku gdy transakcja będąca podstawą Premii została dokonana lub rozliczona przez Partnera w walucie inne niż złoty polski (PLN), kwota transakcji jest przeliczana na złote przez Partnera lub Administratora.
 13. Jeżeli przeliczenia na złote dokonuje Administrator, przeliczenie dokonywane jest po kursie kupna obowiązującym w dniu dokonania rozliczenia Oferty.
 14. Premia jest wypłacana Użytkownikowi odrębnie z tytułu każdej wykorzystanej Oferty.
 15. Premia jest wypłacana Użytkownikowi na Rachunek w terminie określonym w warunkach Oferty.
 16. Przelew kwoty Premii zostanie opatrzony tytułem „Travelbenefit – zwrot wydatków”.
 17. Wysokość Premii z tytułu Oferty nie może jednorazowo przekraczać 760 złotych (siedmiuset sześćdziesięciu złotych).
 18. Jeżeli Użytkownik nie przesłał numeru swojego Rachunku lub podany numer jest nieprawidłowy, Administrator w ciągu 60 dni od naliczenia Premii wyśle do Użytkownika wiadomość e-mail, z prośbą o uzupełnienie profilu.
 19. W przypadku nieprzesłania numeru Rachunku przez Użytkownika w ciągu 12 miesięcy od naliczenia Premii, roszczenia Użytkownika wobec Administratora z tytułu tej Premii, ulegają wygaśnięciu.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien korzystać z aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari. Dopuszczalne jest stosowanie innych przeglądarek internetowych, jeżeli są one zgodne z ww. przeglądarkami.
 2. Aktualne wersje przeglądarek dostępne są na stronach internetowych ich producentów.
 3. Użytkownik dla strony Serwisu nie powinien stosować dodatków do przeglądarek lub aplikacji blokujących wyświetlanie reklam, lub innych aplikacji zakłócających poprawne działanie strony Serwisu.

§ 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik dokonuje transakcji na stronach internetowych Partnerów zgodnie z regulaminami tych sklepów. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz szczegółami świadczonych usług przez Partnerów.
 2. Administrator nie odpowiada za jakość świadczonych usług przez Partnerów oraz za towary i usługi nabyte na stronach Partnerów.
 3. Zapytania i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Partnerów należy kierować bezpośrednio do Partnerów.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Serwisu, spowodowanych względami technicznymi lub niezależnymi od niego okolicznościami i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z tych przerw.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania niepoprawnego numeru Rachunku, w tym za podanie numeru rachunku innej osoby lub rachunku prowadzonego w innej walucie niż złoty polski (PLN).
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Oferty lub błędnego jej rozliczenia, będącego skutkiem niespełnienia przez Użytkownika Serwisu warunków technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z Serwisu, wynikające z korzystania przez Użytkownika z urządzenia pozbawionego ochrony antywirusowej. Użytkownik powinien stosować odpowiednie aplikacje lub inne środki techniczne, w celu bezpiecznego korzystania z Serwisu.
 8. Administrator nie odpowiada za naruszenie przez Użytkowników przepisów prawa bądź za jakiekolwiek działania Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, na podstawie których u innych Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich wystąpiła jakakolwiek szkoda majątkowa lub niemajątkowa, lub zostałoby popełnione względem nich przestępstwo, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadość uczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń.

§ 6. ZMIANA REGULAMINU 

 1. Administrator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:
  • zmiana przepisów prawa wpływających na postanowienia Regulaminu,
  • zmiana nazwy Serwisu lub adresu strony internetowej Serwisu,
  • zmiana danych Administratora lub zmiana właściciela Serwisu,
  • modyfikacja funkcjonalności Serwisu lub Ofert,
  • zmiana lub aktualizacja rozwiązań informatycznych wpływających ma działanie Serwisu,
  • zmiana rozwiązań technicznych po stronie Partnerów mających wpływ na działanie Serwisu,
  • zmiana lub wypowiedzenie warunków umów z Partnerami Serwisu, mająca wpływ na działanie Serwisu.
 2. O zmianie Regulaminu Administrator informuje Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika w terminie 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Jeżeli do dnia wejścia w życie proponowanych zmian Użytkownik nie zgłosi drogą mailową sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że wyraził na nie zgodę.
 4. Sprzeciw Użytkownika wobec zmian jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w Serwisie i skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
 5. Oferty wykorzystane przed zmianą Regulaminu będą rozliczone według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu skorzystania z Oferty.

§ 7. ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI SERWISU

 1. Administrator może w dowolnym momencie zawiesić lub zakończyć działalność Serwisu.
 2. O zawieszeniu lub zakończeniu działania Serwisu Użytkownicy zostaną poinformowani z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail wystaną na adres Użytkownika.
 3. Wszystkie wykorzystane przez Użytkownika Oferty przed dniem zawieszenia lub zakończenia działalności Serwisu, zostaną rozliczone zgodnie z warunkami Oferty.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje lub roszczenia wobec Administratora z tytułu Ofert dostępnych w Serwisie powinny być skierowane niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 30 dni od ustalonego terminu rozliczenia Oferty. Reklamacje lub roszczenia, które zostaną złożone po upływie 30-dniowego terminu mogą zostać odrzucone, a wówczas roszczenia osoby występującej z taką reklamacją lub roszczeniem wobec Administratora ulegają wygaśnięciu.
 2. Zgłaszanie reklamacji możliwe jest drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem „REKLAMACJA”. W treści reklamacji należy podać:
  • imię i nazwisko zgłaszającego reklamację,
  • adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację, podany podczas rejestracji do Serwisu,
  • dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia, nazwę Oferty, w tym numer rezerwacji lub zakupu pozwalający zidentyfikować reklamowaną transakcję (o ile jest ona przedmiotem reklamacji).
 3. Jeżeli informacje podane w reklamacji będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Administrator zwróci się do osoby zgłaszającej reklamacje o ich uzupełnienie. Administrator może również zwrócić się do osoby zgłaszającej reklamację z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne do jej rozpatrzenia.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź zostanie dostarczona elektronicznie na adres e-mail Użytkownika.
 6. W przypadku uznania reklamacji Administrator niezwłocznie podejmuje działania w celu jej realizacji.
 7. Decyzja Administratora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika do zwrócenia się o bezpłatną pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta, lub dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
 8. Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zawartość stron Serwisu, w tym znaki towarowe są objęte prawem własności intelektualnej i stanowią własność Administratora lub Partnera.
 2. Żaden z materiałów zamieszczonych w Serwisie nie może być w całości ani w części powielany, rozpowszechniany, kopiowany, publikowany, gdziekolwiek zamieszczany lub transmitowany w żadnej formie ani za pośrednictwem żadnych środków. Nie może być używany w żaden sposób bez pisemnej zgody Administratora lub właściciela praw, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone w ramach Serwisu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu i może zostać utrwalony przez Użytkownika w wybranej przez niego formie.
 2. Miejscem świadczenia usług przez Administratora jest terytorium Polski.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień z Serwisem jest prawo polskie.
 4. Spory wynikające z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem wytacza się przed sąd właściwy na podstawie postanowień Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Regulamin obowiązuje od 14 maja 2017 roku.